מרכז לעיצוב הבית והאמבט

מדיניות החזרות והחלפות

מדיניות החזרות

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 

 • כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • לא ניתן לבטל המנה ו/או להחזיר מוצר שדורש יצור ו/או הזמנה מיוחדת עבורה הלקוח.
 • על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן “הודעת הביטול“), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
 • על אף האמור בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל, מובהר כי משתמש הרוכש מוצרים מסוימים באתר מודע ומסכים לכך שמדובר בעסקה לרכישת מוצרים המוגדרים כ”טובין פסידים”, אשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 אינה ניתנת לביטול לאחר הזמנתה והגעתה למען שהוזן באתר.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ”ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
  • בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.